телефон: 0899 91 55 83e-mail: pepelovmd@gmail.com

Кои са основните права на задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ)?

Кои са основните права на здравноосигурените лица?

Здравното осигуряване е регламентирано в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължителното здравно осигуряване е система от социална здравна защита на населението, гарантираща пакет от здравни услуги, която се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и нейните териториални подразделения – Районни здравноосигурителни каси (РЗОК).

Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител (лекар и стоматолог), сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

Основни права на задължително здравноосигурените лица:

 • Да имат достъп до и да получават медицинска помощ, регламентирана в ЗЗО и Националния рамков договор (НРД) в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
 • Да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ, сключил договор с РЗОК, на територията на цялата страна.
 • Да получават информация за обема и вида на медицинската помощ, която ще получат.
 • Да приемат или да отказват лечение.
 • Да търсят и получат второ мнение от друг лекар от същото лечебно заведение за лечебно-диагностичната дейност във връзка със заболяването им.
 • Да получават спешна помощ там, където попаднат.
 • Да получат необходимото обезболяване според правилата за добра медицинска практика.
 • Да бъдат информирани за името, длъжността и специалността на всяко лице, участващо в процеса на диагностика и лечение.
 • Да приемат или отказват посетители, ако са настанени в лечебно заведение за болнична помощ.
 • Да получи медицинска помощ при оказване на необходимо уважение и зачитане на достойнството на личността.
 • Да получава медицинска помощ при условие на поверителност (изключение на някои предвидени от закона случаи).
 • Да получават информация от РЗОК за изпълнителите на медицинска помощ и аптеките, сключили договори с РЗОК.
 • Да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители.
 • Да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договора.