телефон: 0899 91 55 83e-mail: pepelovmd@gmail.com

Какви са задълженията на задължително здравноосигурените пациенти?

Какви са задълженията на здравноосигурените пациенти?

Здравното осигуряване е регламентирано в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължителното здравно осигуряване е система от социална здравна защита на населението, гарантираща пакет от здравни услуги, която се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и нейните териториални подразделения – Районни здравноосигурителни каси (РЗОК).

Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител (лекар и стоматолог), сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

Задълженията на задължително здравноосигурените хора са:

  • Да заплащат здравноосигурителните си вноски.
  • Да изпълняват предписанията на лекуващите ги лекари или стоматолози.
  • Да представят на лекаря или стоматолога при посещение здравноосигурителната си книжка.
  • Да спазват вътрешния ред на лечебното заведение, в което се лекуват.
  • Да уважават човешкото и професионално достойнство на лекуващите ги лекари и стоматолози.
  • За не увреждат умишлено собственото си или на други хора здраве.